Am I eligible to apply?

 

|English|

Am I eligible to apply? will explore the effects of eligibility criteria on the production of new artworks. The project aims to start a dialogue between artists to highlight the need to re-examine application requirements in art open calls and emergency funds.

While Covid-19 highlighted systemic inequalities both inside and outside the art world, art opportunities are still constrained by a broad range of requirements determining who gets access to what. It is very unlikely to read ‘everyone can apply’, while it is very likely to read ‘artists of x-nationality / younger than x / graduates of x-schools can apply’. Are the criteria then, in favour of, or against marginalised groups of people? Do eligibility criteria create yet another barrier, instead of dismantling systemic barriers? By conducting a series of interviews with artists, I’ll explore how a range of criteria, such as nationality, race, gender, education and age, influence the production of new artworks.

Betül Aksu (1990, Izmir). Artist and researcher with transdisciplinary background in media arts, cognitive science and linguistics. Her work explores what it means to be permitted to live, work, and breathe in a certain territory. She uses language as an art material, observes intercultural miscommunication, and reflects on systemic reasons that cause communication barriers. She makes art in the forms of installation, film, soundscape, painting, monoprint, and feminist chatbot. She was selected for British Council AltCity Digital Arts Residency, and exhibited in the UK, Turkey, Austria, Ireland and Germany.

|Türkçe|

Başvurmaya uygun muyum? araştırması, uygunluk kriterlerinin yeni sanat eserlerinin üretimi üzerindeki etkilerini inceleyecek. Araştırma, sanat açık çağrılarında ve Covid-19 fonlarında aranan başvuru koşullarını yeniden inceleme ihtiyacını vurgulamak için, sanatçılar arasında bir diyalog başlatmayı hedefliyor.

Covid-19, sanat dünyasının hem içindeki hem de dışındaki sistemik eşitsizlikleri açığa çıkarırken, sanat açık çağrıları hala kimin neye erişeceğini belirleyen çeşitli gereksinimler tarafından kısıtlanmakta. Başvuru koşullarında ‘Herkes başvurabilir’ ifadesi yerine genelde ‘ x-milletinden olanlar / x yaşından küçük olanlar / x-okulundan mezun olanlar’ gibi ifadeler yer alır. Öyleyse başvuru koşulları, ötekileştirilmiş kişilerin lehine mi, yoksa aleyhine mi işlemekte? Uygunluk kriterleri, halihazırda var olan sistemik bariyerleri kaldırmak yerine, yeni engeller mi oluşturmakta? Sanatçılarla bir dizi röportaj gerçekleştirerek, milliyet, ırk, cinsiyet, eğitim ve yaş gibi kriterlerin yeni sanat eserlerinin üretimini nasıl etkilediğini inceyeceğim.

Betül Aksu (1990, İzmir). Medya sanatları, bilişsel bilim ve dilbilim alanlarında disiplinlerötesi geçmişe sahip sanatçı ve araştırmacı. İşlerinde belirli bir bölgede yaşama, çalışma ve nefes alma izninin ne anlama geldiğini inceler. Dili bir sanat malzemesi olarak kullanır, kültürlerarası iletişimsizliği gözlemler ve iletişim engellerine sebep olan sistemik nedenler üzerine kafa yorar. Enstalasyon, film, soundscape, resim, mono baskı ve feminist chatbot biçimlerinde eserler üretir. British Council AltCity Dijital Sanat Rezidansında yer aldı ve işleri İngiltere, Türkiye, Avusturya, İrlanda ve Almanya’da sergilendi.